డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్, ఎపిడెమియోలజీ మెజెస్ల్స్ ఎక్స్పెరాక్స్ – WCCO – CBS మిన్నెసోటా

డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్, ఎపిడెమియోలజీ మెజెస్ల్స్ ఎక్స్పెరాక్స్ – WCCO – CBS మిన్నెసోటా

WCCO - CBS మిన్నెసోటా 48K

要 稍後 再看 嗎?

要 將此 影片 加入 播放 清單, 請先 登入.

登入

發佈日期: 2019年5月12日

ప్రతిష్టాత్మక మెడికల్ జర్నల్ “ది లాన్సెట్” హేన్నెపిన్ కౌంటీను US కౌంటీలలో ఒకటిగా పేర్కొంది, తద్వారా పాము యొక్క తదుపరి వ్యాప్తికి, ఎస్మే మర్ఫీ నివేదికలు ( 2:07 ) లభిస్తాయి . WCCO 4 న్యూస్ 10 – మే 12, 2019

Related posts